Remont i adaptacja pracowni chemicznej w celu wyposażenia w sprzęt laboratoryjny w budynku Szko-ły Podstawowej w Wojanowie przy ul. Parkowej 4 i Zespołu Szkół w Łęgowie przy ul. Szkolnej 9

 

Logo EFS


    I.    Zamawiający:
    Gmina Pruszcz Gdański
    ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
    II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest  remont i adaptacja  pomieszczenia pracowni chemicznej, polegająca na robotach budowlanych i instalacyjnych tj:
1). Szkoła Podstawowa w Wojanowie :
    - wykonanie instalacji wodociągowej do zlewu jednokomorowego z ociekaczem do zabudowy, przepływowego podgrzewacza dla wody ciepłej  i podejścia do zlewu  w szafie dygestorium / laboratoryjnej/
    - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w ścianie do w/w zlewów i odprowadzenie ścieków do istn. studni na zewnątrz budynku ,
    - doprowadzenie z istn. szafki elektrycznej,  instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem gniazdowej tj : 1x gniazdo podwójne, 1x gniazdo pojedyncze z klapką ochronną i instalacja do przepływowego podgrzewacza cwu o mocy 3,5kW
    - wykonanie podejścia w ścianie zew dla wentylacji szafy dygestorium z montażem kratki wentylacyjnej z żaluzją szt. 1 na ścianie zewnętrznej i  rurociągu dn 160mm ok. 2,5m z kolanem 90st.,
    - wykonanie robót  remontowych budowlanych  towarzyszących przy robotach  instalacyjnych tj. uzupełnienie posadzki, obróbka ścian po przekuciach, wykonanie pasa glazury nad szafkami, gładzie gipsowe, malowanie ścian w obrębie robót.
2) Zespół Szkół w Łęgowie :

             - wykonanie instalacji wodociągowej z istn, podejścia zlewu na ścianie do stołu modułowego w którym  
               zamontowany jest zlew i do szafy  dygestorium / laboratoryjnej/,
    - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do w/w zlewów w posadce wraz pompą tłoczną   
      odprowadzającą ścieki,
    - wykonanie instalacji elektrycznej gniazdowej tj :  2x gniazda z klapką ochronną i instalacja zasilająca   
      pompę tłoczną ks,
    - wykonanie instalacji wentylacji szafy dygestorium kanałem blaszanym przez strop i montaż   
      detektora na dachu,
    - wykonanie robót  remontowych budowlanych  towarzyszących przy robotach  instalacyjnych tj.  
       uzupełnienie posadzki wykładziną pcv , obróbka ścian po przekuciach,  gładzie gipsowe, malowanie  
       ścian w obrębie robót.

2.    Roboty budowlane i instalacyjne wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i rysunkami sytuacyjnymi ( załącznik nr 4 ). Przedmiary robót dla poszczególnych szkół stanowiące załącznik nr 2 a i b należy traktować pomocniczo dla określenia ceny ryczałtowej ofertowej.

3.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym dwie umowy ( dla każdej szkoły oddzielnie) na warunkach określonych w  projekcie umowy A i B, które stanowią załącznik nr 3 A i B do zapytania ofertowego.
4.    Termin realizacji zamówienia:  od 16 stycznia do 27 stycznia  2017r  
5.    Kryteria wyboru oferty:
    Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
    Cena – 100%
6.    Sposób przygotowania oferty:
    1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
    2.    Do oferty dołączyć : kosztorys ofertowy, kopię wypisu działalności gospodarczej z CDIDG lub KRS
    3.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
7.    Miejsce i termin złożenia oferty:
    1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA REMONT PRACOWNI CHEMICZNYCH W SZKOLE W WOJANOWIE I ŁĘGOWIE”
    2.    Termin składania ofert -  09.01.2017r. do godz. 12:00.
    3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
8.    Informacje dodatkowe:
    1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego lub jest taka sama jak innego oferenta.
    2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego
     – www.pruszczgdanski.pl – zakładka - zamówienia do 30 tyś euro.
    3.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
    4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
    5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
    6.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

9.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Anna Warakomska   tel. 58 692 94 37
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


opis_przedmiotu_zamowienia
przedmiar_legowo_inw
przedmiar_wojanowo_inw
rys_1_sz_wojanowo
rys_1_zs_legowo
rys_2_sz_wojanowo
wzor_umowy_sz_wojanowo
wzor_umowy_zs_legowo
zal_nr_1_formularz_oferty
wynik_postepowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny