Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie.

I. Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30

83-000 Pruszcz Gdański

II. Przedmiot zamówienia:

1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie.

2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia (zakres) zostało opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4) W przypadku gdy Wykonawca jest „Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi“ w rozumieniu art. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm. ) umowa zostanie dostosowana do wymogów wynikających z tej ustawy.

III. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

IV. Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

V. Sposób przygotowania oferty:

1) ofertę należy sporządzić na załączonym druku załącznik nr 3.

2) do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

VI. Badanie ofert:

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:

- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym

- Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie” w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański, w Biurze podawczym na parterze.

2) Termin złożenia oferty: 09.01.2017 roku, do godz. 10.00.

3) Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

VIII. Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

X. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

XI. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:

Justyna Kaczmarek-Jaguś, tel. 58 692 94 60 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

zal_nr_1_opis_zamowienia
zal_nr_2_wzor_umowy

zal_nr_1_do_wzoru_umowy

zal_nr_3_formularz_ofertowy

 

Zmiana treści załączników do zapytania ofertowego

 

zal_nr_1 opis_przedmiotu_zamowienia
zal_nr_2_wzor_umowy
zal_nr_1_do_wzoru_umowy
zal_nr_3_formularz_ofertowy

 wynik_postepowania

 

 

 

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny