Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Usługa w zakresie transportu, przyjmowania i przetrzymywania bezdomnych psów z terenu Gminy Pruszcz Gdański w schronisku dla zwierząt w roku 2017

1.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
Przedmiot  zamówienia:
1.    odławianie bezdomnych zwierząt,
2.    transport odłowionych zwierząt z miejsca ich tymczasowego pobytu w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,
3.    zapewnienie pomieszczenia chroniącego zwierzęta przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody,
4.    opiekę weterynaryjną polegająca na leczeniu zwierząt chorych, rokujących wyzdrowienie, szczepienie przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym,
5.    prowadzenie kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów, przekazywanie zwierząt do adopcji pod warunkiem zapewnienia im należytych warunków bytowych,
6.    prowadzenie ewidencji umożliwiającej identyfikację przejętych przez Zleceniobiorcę bezdomnych zwierząt,
7.    elektroniczne oznakowanie oraz sterylizację lub kastrację zwierząt przyjętych do schroniska,
8.    dożywotni byt i opiekę w schronisku dla zwierząt, które nie znalazły nowego właściciela

1.    Termin realizacji zamówienia: od 2 stycznia 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r.

2.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%

3.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
•    Aktualne zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.) – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
•    Porozumienie z właściwymi organami samorządu terytorialnego o którym mowa w art 11 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (tj. Dz.U.2013, 856)- w przypadku organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
•    Aktualna decyzja lekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. Nr 213 poz. 1342 z 2008 r.),
1.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

1.    Badanie ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1)    Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
2)    Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

1.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA  NA OPIEKĘ NAD BEZDOMNYMI PSAMI NA ROK 2017”
2. Termin składania ofert -  19.12.2016 r. do godz. 11:00.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.    Informacje dodatkowe:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

1.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Patrycja Weihs tel. 58 692 94 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1_projekt_ umowy
zal_nr_2_formularz_oferty
wynik_postepowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny