Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Wywóz i zrzut nieczystości płynnych z 8 świetlic położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański


Którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


I. Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański


II. Przedmiot zamówienia:
1)    wywóz i zrzut nieczystości płynnych z 8 świetlic położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
2)    Orientacyjna ilość wywożonych nieczystości w miesiącu wynosi 68 m3.
3)    Częstotliwość wywozu została określona w załączniku nr 1– harmonogram wywozu nieczystości płynnych
4)    Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt zrzut nieczystości ciekłych w punkcie zlewnym,
5)    Wykonawca musi posiadać zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański
6)    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warun-kach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7)    W przypadku gdy Wykonawca jest „Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi“ w rozumieniu art. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm. ) umowa zostanie dostosowana do wymogów wynikających  z tej ustawy.


III. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

IV. Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

V. Sposób przygotowania oferty:
1)    ofertę należy sporządzić na druku  - załącznik nr 3.
2)    do oferty należy dołączyć kserokopię zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański

VI. Badanie ofert:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
- Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na wywóz i zrzut nieczystości płynnych ze świetlic” w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański, w Biurze podawczym na parterze.
2) Termin złożenia oferty: 19.12.2016 roku, do godz. 10.00.
3) Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

VIII. Informacje dodatkowe:
1)    Wykonawca określi cenę wywozu i zrzutu jednego metra sześciennego nieczystości płynnych
2)    Kryteria oceny ofert: cena 100%
3)    Zastosowany wzór do obliczenia oferty;

4)    Liczba punktów =     najniższa cena oferty           x 100
Cena badanej oferty     
5)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
6)    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
7)    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
8)    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
X. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).
XI. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:
Katarzyna Kwiatek, tel. 58 692 94 56 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


zal_nr_1_harmonogram wywozu
zal_nr_2_projekt umowy
zal_nr_3_oferta

wynik_postepowaniawynik_postepowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny