Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Zakup paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

wynik postepowania ofertowego


Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 euro

I. Zamawiający.
Gmina Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Magdalenę Kołodziejczak.
II. Przedmiot Zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych dla pojazdów służbowych Gminy Pruszcz Gdański oraz pojazdów i sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych w Jagatowie, Łęgowie i Wiślinie w formie doraźnych tankowań oraz zakupu materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych na stacjach paliw wybranego Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017 r.
2.    Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi     odpowiednio:
a.    oleju napędowego w ilości 7000 litrów,
b.    benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2000 litrów.
3.    Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu zakupu mniejszej     ilości paliwa płynnego niż określonej w umowie.
    Wymogi:
1)    Sukcesywny zakup paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych dokonywany będzie w systemie     sprzedaży bezgotówkowej za pomocą kart elektronicznych (wydanych bezpłatnie- 18 szt.) w stacjach paliw     należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju.
2)    Wykonawca wyda bezpłatnie karty dodatkowe w przypadku zakupu dodatkowych pojazdów oraz zamienne w miejsca     kart utraconych lub zniszczonych.
3)    Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty.
4)    Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 5     km od siedziby Urzędu Gminy Pruszcz Gdański(ul. Wojska Polskiego 30 w Pruszczu Gdańskim), którą wskaże w     ofercie.
5)    Zakup paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie     obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o     stały rabat podany w ofercie. Rabat dotyczy wyłącznie zakupionego paliwa.
6)    Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
7)    Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN w okresach miesięcznych.
8)    Wykonawca nie będzie żądał od Zamawiającego żadnych zabezpieczeń bezgotówkowego zakupu.
    
III. Opis warunków udziału w postępowaniu
    Dokumenty wymagane od Wykonawców:
1.    Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2     do zapytania ofertowego.
3.    Oświadczenie dotyczące, jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3
4.    Zaakceptowane i podpisane istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4.
5.    Kserokopia poświadczona z zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania     tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1.    Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem     ręcznym.
3.    Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane     (podpisane) przez Wykonawcę.
4.    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.    Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz     ostemplowane pieczęcią firmową.
6.    Do oferty należy załączyć dokumenty określone w punkcie III zapytania ofertowego oraz dokumenty wykazujące     uprawnienia osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
V. Miejsce sposób i termin składania ofert
1.    Oferty należy złożyć do dnia 16.12.2016 r. do godz. 10:00
a.    Osobiście lub za pośrednictwem kuriera w  Urzędzie Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30
    W zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać :
    Nazwę i adres Wykonawcy oraz
    „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych dla pojazdów służbowych Gminy     Pruszcz Gdański
b.    Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty.
c.    Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe-     dostawa paliw płynnych” Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem     (format JPG, PDF).
    Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.


VI. Wybór oferty
1.     Wykonawca określi cenę jednego litra benzyny bezołowiowej 95 oraz jednego litra oleju napędowego na dzień     02 grudnia 2016 r. obowiązującą na najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego.
2.     Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich za jeden litr benzyny bezołowiowej 95 oraz     za jeden litr oleju napędowego. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania     umowy.     Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.
3.     Proponowane kryteria oceny ofert :
    Cena 70%
    Rabat 30%
    Zastosowane wzory do obliczenia oferty:
a.    Kryterium cena

                             Najniższa cena oferty
    Liczba punktów= ……………………….……………………… x 70(max liczba punktów)
                             Cena badanej oferty

b.    Kryterium rabat

                   Rabat oferty badanej
    Liczba punktów=  ………………..…………………………….x 30(max liczba punktów)
                              Najwyższy rabat oferty
    Przez cenę oferty należy rozumieć sumę ceny za jeden litr benzyny bezołowiowej 95 oraz za jeden litr oleju     napędowego przedstawionych w ofercie.
    Przez rabat oferty należy rozumieć sumę rabatów od ceny za jeden litr benzyny bezołowiowej 95 oraz od ceny     za jeden litr oleju napędowego przedstawionych w ofercie.
    Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru.
    Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku     postępowania, którzy złożyli oferty.
    Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę o treści zgodnej z niniejszymi warunkami zapytania ofertowego w tym     zgodną z istotnymi warunkami umowy stanowiącymi zał. 4 do niniejszego zapytania ofertowego
VII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
    Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

VIII. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1.    Nie zostanie złożona żadna oferta.
2.    Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3.    Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a     której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

    Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniona jest:
    Marek Tułowiecki Tel. 58 6929472


zalacznik_nr_1_do_oferty
zalacznik_nr_2_do_oferty
zalacznik_nr_3_do_oferty
zalacznik_nr_4_umowa

zadane pytania:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu §4 ust. 2 wzoru umowy na: „Za sprzedane paliwo Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT”.
 
odp Zamawiający nie przewiduje modyfikacji zapisu §4 ust. 2 wzoru umowy
 
2. Wykonawca przez wzgląd na obsługiwany elektroniczny program rozliczeniowy prosi o zmianę obliczania powszechnie stosowanego upustu z wartości „zł” na „%” tym samym modyfikując formularz ofertowy oraz zapis §4 ust. 1 umowy.
 
odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany z obliczania upustu z zł na %

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny