Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

dostawa płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu IOMB i płyt drogowych żelbetowych wielkowymiarowych

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę płyt drogowych
żelbetowych wielootworowych typu IOMB i płyt drogowych żelbetowych wielkowymiarowych .

I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt drogowych żelbetowych typu IOMB  i płyt drogowych żelbetowych wielkowymiarowych.
 Cena obejmuje transport i rozładunek w miejsca wskazane poniżej :
 Straszyn ul. Tuwima – płyty drogowe wielkowymiarowe - 84 sztuk
 Straszyn ul. Leśna – płyty typu IOMB – 200 sztuk
2.    Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
III.    Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 25.11.2016r.
IV.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V.    Gwarancja i rękojmia:
Nie dotyczy
VI.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VII.    Badanie ofert:
1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu za-mówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3.Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających .
VIII.    Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA DOSTAWĘ PŁYT ŻELBETOWYCH DROGOWYCH WIELKOWYMIAROWYCH I PŁYT TYPU IOMB”
1.    Termin składania ofert - 12.10.2016r. do godz. 9:00.
2.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
IX.    Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wyko-nawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisem-nie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany od-rębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich po-nownej oceny.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każ-dym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
X.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Adam Borowski  tel. 58 692-94-71
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_1_wymagania_przedmiotu_zamowienia
zal_2_umowa_umowy
zal_3_formularz_ofertowy
wynik_postepowania

Drukuj

Wymiana kotłów grzewczych gazowych w pięciu lokalach w budynkach gminnych mieszkalnych w Rusocinie ul. Wiśniowa 3A i 3B

 

UWAGA - zmian terminu składania ofert

W związku pytaniami dotyczącymi wymiany kotłów grzewczych, które wpłynęły do zamawiającego w dniu dzisiejszym, Zamawiający wyznacza nowy termin złożenia ofert – 28.09.2016 godz. 12.00.

Treść pytań i udzielonych na nie odpowiedzi zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego najpóźniej w dniu 26.09.2016r

                                                                            Z poważaniem,

                                                                            Zastęca Wójta, Andrzej Bożyk

 

 

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie
„Wymiana kotłów grzewczych gazowych w pięciu lokalach w budynkach gminnych mieszkalnych w Rusocinie ul. Wiśniowa 3A i 3B”
I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest  kompleksowa wymiana 5szt istniejących kotłów  grzewczych gazowych dwufunkcyjnych firmy Viessmann Vitopend 100 z wewnętrzną komorą spalania na kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 24kw wraz z przystosowanie istniejącego przewodu spalinowego i wykonaniem od-pływu kondensatu do istniejącej  instalacji kanalizacyjnej w  następujących lokalach gminnych :
1) Rusocin ul. Wiśniowa 3A m 5b
2) Rusocin ul. Wiśniowa 3A m 7b
3) Rusocin ul. Wiśniowa 3B m 1
4) Rusocin ul. Wiśniowa 3B m 4
5) Rusocin ul. Wiśniowa 3B m 8
2.    Szczegółowy  zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2,
3.    Usytuowanie istniejącego kotła we wszystkich lokalach jednakowe jak na  rysunku z dokumentacji
       technicznej , załącznik nr 3
4.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

3.    Termin realizacji zamówienia: od 30 września do 12 października 2016r  
4.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
5.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
-    Do oferty dołączyć :  kopię wypisu działalności gospodarczej z CDIDG lub KRS, kopię uprawnień osoby w specjalności instalacje gazowe wraz  zaświadczeniem z  IIB, kartę katalogową zaproponowanego w ofercie kotła CO.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
6.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA WYMIANĘ KOTŁÓW CO W RUSOCINIE”
2.    Termin składania ofert -  26.09.2016r. do godz. 12:00.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
7.    Informacje dodatkowe:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego lub jest taka sama jak innego oferenta.
2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego
 – www.pruszczgdanski.pl – zakładka - zamówienia do 30 tyś euro.
3.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

8.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Anna Warakomska   tel. 58 692 94 37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


zal_nr_1_formularz_oferty
zal_nr_2_opis_przedmiotu_zamowienia
zal_nr_3_rysunek_rzutu_parteru_budynku_3A_i_3B
zal_nr_4_projekt_umowy

odpowiedz_1odpowiedz_1

wynik_postepowaniawynik_postepowania

Drukuj

Wykonanie remontu chodnika przy ul. Aleja Piłsudskiego w miejscowości Rotmanka.

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie remontu chodnika przy ul. Aleja Piłsudskiego w miejscowości Rotmanka .


I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika polegające na poprawie nawierzchni z istniejącej
szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej .
Prace obejmują:
a) wykonanie koryta o głębokości 20 cm na powierzchni 75 m²,
b) wykonanie warstwy odsączające grubości 10 cm na powierzchni 75 m2 ,
c) Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej – ilość 100 mb
    (materiał inwestora),
d) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ilość 75 m2 ( materiał inwestora ),
e) wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.
2.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z charakterystyką terenu objętego zadaniem.

III.     Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2016r.

IV.     Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%


V.    Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udziela na prawidłowo wykonany przedmiot umowy 12-miesięcznej rękojmi za wady i 12-miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń.

VI.     Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

VII.    Badanie ofert:
1.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2.    Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3.    Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1)    Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2)    Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VIII.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA WYKONANIE CHODNIKA – ROTMANKA ul. Aleja Piłsudskiego ”
2.    Termin składania ofert - 14.09.2016 r. do godz. 9:00.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

IX.     Informacje dodatkowe:
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

X.    Osoba uprawniona do kontaktów:
Adam Borowski  tel. 58 692-94-71
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1_projekt_umowy
zal_nr_2_formularz_ofertowy
zal_nr_3_przedmiar_robot

 

Drukuj

Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku OKSiBP w Cieplewie przy ul. Długiej 20a

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie

„Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku OKSiBP w Cieplewie przy ul. Długiej 20a ”

 1. I.Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

 1. II.Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa trzech pomieszczeń magazynowych na biurowe, polegająca na robotach budowlanych i instalacyjnych tj:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie ścianek GK na stelażu metalowym dla wydzielenia wejść do dwóch pom. biurowych,  

   toalety dla niepełnosprawnych i serwerowni,

- wykonanie podłóg panelowych w pomieszczeń biurowych

-wykonanie instalacji wod-kan, CO, elektrycznej oświetleniowej i gniazdowej, instalacje

   teletechniczne,

- rozbiórka schodów zew. i roboty elewacyjne okładzinowe,

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz balustradami przy schodach wejściowych

 1. Roboty budowlane i instalacyjne wykonać zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. 4.Termin realizacji zamówienia:
 4. 5.Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%

 1. 6.Sposób przygotowania oferty:
 2. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Do oferty dołączyć : kosztorys ofertowy, kopię wypisu działalności gospodarczej z CDIDG lub KRS
 4. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
 5. 7.Miejsce i termin złożenia oferty:
 6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ W CIEPLEWIE”
 7. Termin składania ofert - 19.09.2016r. do godz. 12:00.
 8. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
 9. 8.Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego lub jest taka sama jak innego oferenta.
  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego

www.pruszczgdanski.pl – zakładka - zamówienia do 30 tyś euro.

 1. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
 1. 9.Osoba uprawniona do kontaktów:

Anna Warakomska   tel. 58 692 94 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1_formularz_oferty
zal_nr_2_dokumentacja_techniczna
zal_nr_3_przedmiar_robot
zal_nr_4_projekt_umowy
wynik_zapytania_ofertowego

Drukuj

Konserwacja rowów melioracji szczegółowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański

Konserwacja rowów melioracji szczegółowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30

83-000 Pruszcz Gdański

II. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie nie podlega Prawu zamówień publicznych.

Ustawy nie stosuje się ze względu na przesłanki wyszczególnione w art. 4 pkt 8 pzp – ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III. Zakres prac obejmował będzie:

Konserwacja rowów melioracji szczegółowej w miejscowości Rokitnica (rów przy ul. Świerkowej, Bursztynowej o symbolu R-Z-16-5, R-U-7, R-U-28) o łącznej długości 1300m. Prace obejmować będą mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu, karczowanie krzaków, drzew wraz z wywozem gałęzi oraz korzeni i utylizacją oraz odmulenie rowu i wywóz ziemi z pobocza rowów wraz z zagospodarowaniem urobku. W razie konieczności należy dokonać odmulenia przepustów.

Szczegółowy zakres i ilość określają przedmiary robót.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

IV. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2016r.

V. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) Posiadający odpowiednią dla wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie

c) Dysponujący odpowiednim dla wykonania zamówienia potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;


VI. Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%

VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VIII. Badanie ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.


IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH”
2. Termin składania ofert - 07.09.2016r. do godz. 12:00.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

X. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).


XI. Osoba uprawniona do kontaktów:
Marta Rolska  tel. 58 692-94-21
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


zal_nr_1_formularz_ofertowy
zal_nr_2_umowa_projekt
zal_nr_3_mapa_zakresu_prac
zal_nr_4_przedmiar_robot

wyniki_zapytania_ofertowego_konserwacja_rowow_melioracyjnych

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny