Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Referat Gospodarki Komunalnej

Godziny urzędowania: środa 8.00 - 17.00
Pozostałe dni tygodnia 7.30 - 15.30

1.    W zakresie gospodarki lokalowej  prowadzi sprawy dotyczące:
1)    najmu lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych,
2)    przydziału lokali komunalnych,
3)    ewidencji lokali komunalnych,
4)    zamiany lokali,
5)    kalkulacji opłat za media dostarczone do lokali komunalnych, kalkulacja stawek czynszu oraz rozliczanie zaliczek za media płacone przez najemców,
6)    wystawianie najemcom faktur VAT za czynsz i media,
7)    wspólnot mieszkaniowych oraz współpracy z ich administratorami,
8)    udostępniania świetlic gminnych,
9)    dodatków  mieszkaniowym oraz dodatku energetycznego z wyłączeniem czynności związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych.


2.    W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
1)    obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
2)    nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
3)    prowadzi tymczasowy punkt przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych

3.    W zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy prowadzi sprawy w szczególności dotyczące ochrony i kształtowania środowiska,  w tym:  
1)    ochrony fauny i flory,
2)    ochrony powierzchni ziemi,
3)    ochrony wód , powietrza atmosferycznego i krajobrazu,
4)    ochrony przed zanieczyszczaniem światłem,
5)    kształtowania postaw proekologicznych,
6)    ponadto prowadzi sprawy dotyczące:
a)    wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku,
b)    pozyskiwania środków zewnętrznych na ochronę środowiska,
c)    nielegalnych wysypisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
d)    utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
e)    ochrony zwierząt,
f)    ochrony korytarzy migracyjnych zwierząt,
g)    tworzenia i utrzymania terenów zielonych,
h)    tworzenia i utrzymania cmentarzy, w tym cmentarzy i grobów wojennych,
i)    opiniowania spraw dotyczących prawa geologicznego i górniczego,
j)    rodzinnych ogrodów działkowych

7)    zapewnia czystość i porządek na terenie Gminy oraz tworzy warunki niezbędne do   
         ich utrzymania, a w szczególności:
a)    ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych,
b)    tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający  łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy,
c)    prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

4.    skreślony


5.    W zakresie energetyki:
1)    prowadzi sprawy z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
2)    współpracuje z zakładem energetycznym w zakresie kontroli urządzeń energetycznych i odbioru robót energetycznych,
3)    dokonuje kontroli punktów oświetleniowych na drogach i ulicach administrowanych przez Gminę,
4)    dokonuje kontroli zużycia energii elektrycznej,  na terenie Gminy oraz prawidłowości wystawianych faktur,
5)    kontroluje i nadzoruje prace związane z przeglądem instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych,
6)    zabezpiecza środki w budżecie Gminy  na oświetlenie ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy, w odniesieniu do których gmina jest zarządcą,
7)    prowadzi działania zmierzające do opracowania projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe a po jego opracowaniu podejmuje czynności mające na celu uchwalenie tego planu.

Ponadto:
1)    przygotowuje projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a)    Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy,
b)    Taryfy cen opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
2)    zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku na terenie administracyjnym Gminy Pruszcz Gdański.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny