Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Składanie informacji i deklaracji na podatek leśny

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888)

Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów oraz posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania
Grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.


Termin powstania obowiązku podatkowego
Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi informacje o lasach (Informacja o lasach IL-1, Dz.U. z 2019 poz. 1126) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć Deklarację na podatek leśny (Deklaracja na podatek leśny DL-1, Dz.U. z 2019 poz. 1126) na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności. 

Załączniki do informacji o lasach (Dz.U. z 2019 poz. 1126):

dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)

dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

dane pozostałych podatników (ZIL-3)

Załączniki do deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 poz. 1126):

dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)

dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

Miejsce złożenia dokumentów
Deklarację lub informację należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Podawczym (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy.

Termin płatności
Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Sprawy prowadzi
Referat Finansowy pokój nr 1 (parter)
telefon 58 692-94-32

 

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny