Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Składanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są: właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; użytkownikami wieczystymi gruntów.

Przedmiot opodatkowania
Budynki lub ich części;
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
grunty nieobjęte podatkiem rolnym i leśnym;

Termin powstania obowiązku podatkowego
Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć bez wezwania informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, Dz.U. z 2019 poz. 1104) w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od daty nabycia lub wejścia w posiadanie nieruchomości lub obiektu budowlanego. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu podatkowego o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Mają również obowiązek informowania organu podatkowego w terminie 14 dni o nabyciu nieruchomości lub oddaniu do użytku nowego budynku.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1, Dz.U. z 2019 poz. 1104) na dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Załączniki do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Dz.U. z 2019 poz. 1104):

dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)

dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

dane pozostałych podatników (ZIN-3)

Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 poz. 1104):

dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)

dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

Miejsce złożenia dokumentów
Deklarację lub informację należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Podawczym (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy.

Termin płatności
Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.


Sprawy prowadzi
Referat Finansowy pokój nr 1 (parter)
telefon 58 692-94-32

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny