Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Składanie informacji i deklaracji na podatek rolny

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.)

Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, a także posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania
Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego
Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi informację o gruntach (Informacja o gruntach IR-1. Dz.U. z 2019 r. poz. 1105) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian. 
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny (Deklaracja na podatek rolny DR-1, Dz.U. z 2019 r. poz. 1105) na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Załączniki do informacji o gruntach (Dz.U. z 2019 poz. 1105):

dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)

dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)

dane pozostałych podatników (ZIR-3)

Załączniki do deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 poz. 1105):

dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)

dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

Miejsce złożenia dokumentów
Deklarację lub informację należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Podawczym (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy

Termin płatności
Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Ulgi i zwolnienia udzielane na wniosek rolnika
Ulgi i zwolnienia udzielane są na wniosek rolnika i stosowane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Ulga z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich, obiektów służących ochronie środowiska oraz na zakup i zainstalowanie niektórych urządzeń  - 25% poniesionych nakładów udokumentowanych rachunkami.
Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha - przez 5 lat nabyte grunty są zwolnione z podatku, a po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Sprawy prowadzi
Referat Finansowy pokój nr 1 (parter)
telefon 58 692-94-32

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny