Harmonogram obrad sesji w dniu 18 grudnia

Napisane: .


W środę 18 grudnia w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie (ul. Długa 20a) odbędzie się sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański. Początek obrad zaplanowano na godz. 8:00.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I. Sprawy regulaminowe:
1. otwarcie sesji
2. stwierdzenie quorum
3. przyjęcie porządku obrad
4. przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji

II. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

III. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych pytań kierowanych do Wójta

IV. Interpelacje i zapytania radnych – interpelacje i zapytania skierowane do Wójta Gminy w trybie art. 24 ust.3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

V. Sprawy sołeckie
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański,
2. Zapytania i wnioski sołeckie.

VI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020
(ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy do projektu uchwały bu-dżetowej na rok 2020, odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu, opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański, odczytanie uchwały Składu Orzeka-jącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2020-2023, opinia Komisji Działalno-ści Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

3. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 (zgodnie z art. 26 ust. 5 w związku z ust. 4 Statutu Gminy Pruszcz Gdański projekt uchwały zostanie dostarczony na 7 dni przed sesją)
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański (zgodnie z art. 26 ust. 5 w związku z ust. 4 Statutu Gminy Pruszcz Gdański projekt uchwały zostanie dostarczony na 7 dni przed sesją)
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

5. wydatków budżetu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku 2019
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

6. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance i objęcie nowych udziałów przez Gminę Pruszcz Gdański
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

7. powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański
(ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

8. powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminie Suchy Dąb
(ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

9. powierzenia w 2020 roku wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminie Pszczółki
(ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

10. wprowadzenia zmian w uchwale X/64/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

11. wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),

12. wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),

13. wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),

14. wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),

15. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 (projekt uchwały dostępny jest w kancelarii rady gminy, ze względu na obszerną zawartość został przekazany drogą elektroniczną)
(ref. M. Waguca-Jączek – Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

16. określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
(ref. B. Chodkowska – Kierownik Ref Oświaty i Spraw Społecznych, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

17. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
(ref. P. Czajkowski - Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowi-ska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dysku-sja, głosowanie),

18. uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” (załącznik nr 1 do projektu uchwały dostępny jest w kancelarii rady gminy, ze względu na obszerną zawartość został przekazany drogą elektroniczną)
(ref. K. Kwiatek - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

19. nabycia działek stanowiących ul. Stylową w Borkowie na własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Bielińska - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

20. nabycia działek stanowiących ul. Klasyczną w Borkowie na własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Bielińska - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

21. nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiślinka
(ref. M. Bielińska - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

22. ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów
(ref. Przedstawiciel Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Gminy Pruszcz Gdański; opinia Komisji Stałych, zapoznanie się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Sołtysów, dyskusja, głosowanie).

VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

VIII. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.

IX. Wolne wnioski radnych.

X. Zakończenie sesji Rady Gminy

sesjawwwwww

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny